• 1st Muharram - Allama Syed Shahenshah Hussain Naqvi at Karachi